Ny folder till anhöriga
Har du som anhörig funderat på varför man som hemvärnssoldat är med i hemvärnet? Vad hemvärnet har för uppgifter? Eller vad man gör på övningar? Nu kan du som anhörig läsa om detta och mycket mer i den nya foldern “Information till anhöriga”. Rikshemvärnsavdelningen har tagit fram bilagan med hjälp av Tess Rangedahl/Tidningen Hemvärnet med anledning av en bifallen motion från Rikshemvärnstinget 2019 (ÖVR03).

Varför är man med?

I en stor undersökning uppgav hemvärnssoldaterna att de var stolta över att vara en del av Hemvärnet och framhåller kamratskapen mellan soldater. De främsta fördelarna är att få bidra till att försvara Sverige och att kunna stötta samhället i kris och vid svåra påfrestningar i fred.

6 - 24 - 90

Hemvärnsförband ska kunna verka med mindre delar inom några tim-mar, ha full förmåga efter 24 timmar och ska kunna lösa sina huvudupp-gifter under 90 dagar. För att klara det höga beredskapskravet har hem-värnssoldater sin personliga utrustning i hemmet.

Uppgifter och stöd

Hemvärnets huvuduppgifter är att skydda, bevaka och ytövervaka om-råden och objekt och utgör en viktig del av det nationella försvaret. Hem-värnssoldater bidrar även frivilligt med stöd till samhället vid exempel-vis eftersök, bränder, översvämningar eller andra typer av kriser i samhället.

Hemvärnets övningar

På övningar övar hemvärnssoldater både på sina personliga färdigheter och på att verka som ett förband. Hem-värnssoldater har skrivit under ett avtal om att öva ett visst antal dagar per år, från fyra dagar för en bevakningssoldat till 15 dagar för en bataljonschef. Hem-värnssoldater får inte sägas upp från sitt civila arbete på grund av sitt hem-värnsengagemang eller särbehandlas på arbetsplatsen. Förutom de obligatoriska övningarna genomförs även frivilliga utbildningar som kompletterande utbildning, befattningsutbildning, chefsutbildning och utbildning för Ungdomar.

Krigsförbandsövning (KFÖ) 4 – 7 dagar, alla hemvärnssoldater.
Särskild övning förband (SÖF)  4 dagar, insatssoldater.
Särskild övning befäl (SÖB)  2 dagar, befäl.

Kontakt under övningen

Av säkerhetsskäl får hemvärnssoldater inte alltid ta med sin mobiltelefon på övningar. I så fall finns det ett telefonnummer som hemvärnssoldatena kan ge till anhöriga så man kan nå dem i akutsituationer. I Försvarsmakten finns  det även ett vakthavande befäl som man kan kontakta dygnet runt om  något allvarligt händer som är kopplat till hemvärnssoldatens tjänst. Försvarsmaktens växel:  08–788 75 00 (Be om vakthavande befäl)

Ersättningar och förmåner

Om hemvärnssoldater tar tjänstledigt från sitt ordinarie arbete för att delta i de övningar som ingår i hemvärnsavtalet får man dagpenning baserat på sin sjukpenningsgrundande inkomst (SGI). Saknar man arbete eller SGI får man dagersättning.

En utbildningspremie utbetalas vid fullgjort avtal och är för en bevaknings-soldat 3 500 kronor år och för en insats-soldat 7 000 kronor. De som är befäl  får även så kallad befattningspenning som baseras på det ansvar och tjänstgöringstid som han eller hon har. Utbildningspremien och befattnings-penningen är skattefria.

Värdegrund

Alla hemvärnssoldater är säkerhetsprövade och måste följa Försvarsmaktens värdegrund som utgår från demokratiska principer och slår vakt om alla människors lika värde, om rättvisa, jämlikhet och mänskliga rättigheter.

Värdegrunden förtydligas i tre värdeord: öppenhet, resultat och ansvar, och är något som hemvärnssoldater ska leva efter såväl i som utanför tjänsten.

Gå med i hemvärnet?

I Hemvärnet finns både stridande  befattningar som bevakningssoldat och insatssoldat och specialistbefattningar som exempelvis hundförare eller fältkock. Har man en grundläggande militär  utbildning behöver man bara göra en kort introduktionsutbildning för att bli hemvärnssoldat.

Saknar man militär grundutbildning kan man frivilligt ansöka om att göra värnplikt i minst sex månader. Vill man bli specialist och saknar militär grundutbildning så börjar man med en grund-läggande soldatutbildning för frivilliga (GU-F), som är en två veckors utbildning, och går sedan befattningsutbildning.

Läs mer på www.forsvarsmakten.se

Text: Therese Åkerstedt