Generalen har ordet

Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg om grundutbildningen som bidrar till personalförsörjningen av våra hemvärnsförband.

Publicerat i nyhetsbrev juni, #2/2021

Sedan hösten 2020 utbildas den första grundutbildningsomgången inom ramen för våra regionala insatskompanier av utbildningsgrupperna i Kiruna, Östersund, Falun, Gävle, Strängnäs, Villingsberg, Eksjö, Kosta och på Rinkaby.

Gruppbefälsuttagna (GB) gör 10 månader och soldaterna 6 månaders utbildning. Alla soldater är pliktuttagna och de som inte tar anställning i Försvarsmakten eller tecknar ett hemvärnskontrakt krigsplaceras i insatskompanierna som är krigsförband i militärregionerna. Gruppchefernas utbildningstid innebär att de kan söka officersutbildning och soldaterna kan söka anställning som GSS-K vid utryckning. Grundutbildningen ersätter den tidigare 4 till 7 månader långa direktutbildningen av frivilliga till hemvärnsförbanden, känd som HAGS.

Under våren 2019 diskuterades det inom Försvarsmakten hur vi kan skapa en säkrare långsiktig personal- och kompetensförsörjning till hemvärnsförbanden och möta kommande tillväxt inom Försvarsmakten. En del av lösningen ligger i grundutbildningen av lokalförsvarsförband (regionala insatskompanier och kommande lokalförsvarskyttebataljoner) och att rekrytering till hemvärnet ska kunna genomföras direkt efter genomförd grundutbildning.

De regionala insatskompanierna är ett bra exempel på hur vi snabbt kan införa ett nytt krigsförband, både för att möta operativa krav och för att bidra till försvarsmaktens personella tillväxt. Framgången att på lite mer än ett år gå från beslut till de första inryckande förklaras med kopplingen till insatskompanierna i hemvärnsbataljonerna. Vi utgick från uppgifter, krav, organisation och materiel för våra insatskompanier, och förändrade dessa utifrån huvuduppgifter och krav som ställs av militärregionerna på de nya förbanden. Det innebär även krav på att soldaterna är lokalt uttagna, något Plikt- och prövningsverket jobbar hårt med att lösa.

Eftersom grundutbildningen genomförs av utbildningsgrupperna vars huvuduppgift fortfarande är att vidmakthålla och utveckla hemvärnsförbanden blir kontakten med hemvärnsförbanden naturlig. Det är enkelt att planera samövning och genomföra rekryteringsinsatser. Förbanden ska lösa sina uppgifter tillsammans under samma militärregionchef och kompletterar varandra. Hemvärnsförbanden utgör även i framtiden den stora förbandsmassan inom militärregionerna och upprätthåller grundberedskapen på 6 till 24 timmar till insats.

I tillägg till detta kommer det under försvarsbeslutsperioden påbörjas grundutbildning till lokalförsvarsskyttebataljoner vid de återuppsatta förbanden Dalregementet i Falun och Västernorrlands regemente i Sollefteå med Fältjägarkåren i Östersund. Vid dessa platser kommer samtliga lokalförsvarsbataljoner, en per militärregion plus Gotlands regemente, att utbildas. Även dessa förband kommer ha krav på lokalt uttagna soldater.

Som jag skrev i förra nyhetsbrevet är personalen i våra krigsförband vår viktigaste tillgång. Att behålla och rekrytera hemvärnsoldater är helt avgörande. Grundutbildningen till de regionala förbanden ger oss en möjlighet att rekrytera soldater till våra hemvärnsförband direkt efter slutförd grundutbildning – se till att ta vara på den möjligheten.

Generalen har ordet #1, Publicerat i nyhetsbrev maj, #1/2021

Text: Stefan Sandborg, rikshemvärnschef och ordförande i rikshemvärnsrådet