Generalen har ordet

Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg om vikten av ett vitalt medinflytandet i Hemvärnet.

Publicerat i nyhetsbrev november, #4/2021

Rikshemvärnstinget som genomförs vartannat år, är ett viktigt forum inom hemvärnets medinflytandesystem. Ett forum där hemvärnsrörelsen, via sina valda ombud, har möjligheten att påverka och vara delaktiga i stridskraftens utveckling.

En mycket viktig del är att det väljs ett nytt rikshemvärnsråd och för mig är rådet otroligt betydelsefullt. Hemvärnet är inne i en förändringsresa, en resa som inleddes med att vi blev en egen stridskraft 2020. Utvecklingen fortsätter, vi tillväxer och tillförs mer materiel, vi utvecklar vår stridsteknik och taktik och vårt sätt att öva. Det är oerhört positiva saker men som kräver att den ”klassiskt frivilliges” behov och möjligheter värnas. Det gör att rikshemvärnsrådets roll aldrig har varit viktigare.

Rikshemvärnsrådet är en statlig nämnd under Försvarsdepartementet och har en mycket viktig roll inom hemvärnets medinflytandesystem. Ordförande för rikshemvärnsrådet är rikshemvärnschefen. Rådet ska behandla övergripande medinflytandefrågor av betydelse för hemvärnet i hela landet, det ska samverka med myndigheter, institutioner och organisationer vilkas verksamhet berör hemvärnet. Försvarsmakten ska enligt Hemvärnsförordningen höra rikshemvärnsrådet i viktiga frågor som rör hemvärnet. Riskhemvärnsrådet ger rikshemvärnschefen råd och kommer med förslag och synpunkter. De har haft möten med och hörts av företrädare för Försvarsmakten i för Hemvärnet avgörande frågor och de har alltid levererat den frivilliges perspektiv och synpunkter.

Rikshemvärnsrådet består av 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare och vid Rikshemvärnstinget i november ska nya ledamöter och ersättare väljas för perioden 2021-2023. I tillägg till detta utser även regeringen en ledamot till Rikshemvärnsrådet. Till nuvarande och kommande råd har regeringen utsett riksdagsledamoten Paula Holmqvist.

Medinflytandet inom Hemvärnet är både förordnings- och författningsstyrt, men trots detta är det inte en självklarhet för alla. Ju mer jag jobbar med medinflytandet desto mer övertygad blir jag om att det verkligen bidrar till att bygga ett bättre och vassare hemvärn.

Till årets rikshemvärnsting har det inkommit 132 motioner, vilket tydligt visar den starka vilja att påverka som finns inom Hemvärnet. Passa på att följa tinget i vår webbsändning.

Generalen har ordet #3, Publicerat i nyhetsbrev augusti, #3/2021
Generalen har ordet #2, Publicerat i nyhetsbrev juni, #2/2021
Generalen har ordet #1, Publicerat i nyhetsbrev maj, #1/2021

Text: Stefan Sandborg, rikshemvärnschef och ordförande i rikshemvärnsrådet