Övningarna återupptas

I höst återupptar hemvärnsförbanden övningsverksamheten. Rikshemvärnschefen har gett ut ett nytt direktiv avseende Hemvärnets verksamhet med anledning av covid-19.

Hemvärnsförband har en hög beredskap och har satts in vid en rad olika stödinsatser i samband med Covid-19. Rikshemvärnschefen har beslutat att militärregionerna, utbildningsgrupperna och hemvärnsförband kan påbörja planeringen och genomförande av ordinarie verksamhet från den 20 augusti.

Försvarsmakten har rätt att göra avsteg från Folkhälsomyndighetens (FOHM ) rekommendationer, exempelvis vid insatser, men stridskraften bedömer att verksamheten kan genomföras i enlighet med rekommendationerna. I samband med pandemin tog Hemvärnet fram ett direktiv som nu uppdaterats. Inför all hemvärnsverksamhet görs en riskbedömning och regioner och utbildningsgrupper ska sträva efter att anpassa verksamheten. För att underlätta vid en eventuell smittspårning och för att begränsa smitta bör grupper och plutoner undvika sammanblandning på exempelvis övningar.

– Vi kan dock inte förutspå hur Covidläget utvecklar sig framöver. Förbanden ska ta råden och exemplen som en utgångspunkt för sin riskbedömning, men det är mycket viktigt att vid varje planering stämmer av mot FOHM hemsida så att man inte missar om där skett en uppdatering av rekommendationer. Det gäller att vara följsam till de aktuella FOHM-rekommendationer som gäller vid varje tillfälle, säger stridskraften Hemvärnets stabsläkaren Erik Mattsson.

Förbanden kan dessutom besluta om särskilda lokala restriktioner för att skydda personalen och i direktivet ges exempel på riskreducerande åtgärder:
1) Glesa ut personalstyrkan som exponeras för förhöjd smittorisk,
2) Skydda personal som inte kan uppvisa Covid-intyg om fullvaccinering genom tillfällig omplacering till tjänst som bättre uppfyller FOHM rekommendationer,
3) Erbjuda personal tillhörande medicinska riskgrupper möjlighet till tillfällig omplacering till tjänst som bättre uppfyller FOHM:s rekommendationer,
4) Överväga egentestning/covid av personal inför verksamhet med förhöjd smittrisk och/eller
5) Nyttja munskydd under moment med förhöjd smittrisk.

Erik Mattsson har i samråd med generalläkaravdelning tagit fram en översättning av Folkhälsomyndighetens särskilda begränsningar i civil verksamhet kopplat till militära typverksamheter. Där anges exempelvis att FOHM reglering av kaféer och restauranger motsvarar utspisning inomhus på en militärrestaurang.

En av de uppgifter som cheferna för militärregionerna, Gotland regemente samt HvSS fått är att rekommendera all personal att genomföra komplett vaccinationsprogram mot covid-19.

Källa: FM2020-7844:19, RIKSHVC direktiv avseende Hemvärnets verksamhet med anledning av covid-19 Q3-4 2021, daterat 2021-08-19.

Text: Therese Åkerstedt
Foto: Staffan Claesson/Tidningen Hemvärnet